بخش اطفال بیمارستان Lucule Packard استنفورد در حال استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی (VR) برای افزایش سطح آگاهی والدین کودکان دچار ناراحتی های قلبی ست.

آن ها از VR برای توصیف کامل و دقیق وضعیت قلبی کودکان کمک می گیرند.دکتر David M.Axelord  دستیارپزشک دانشگاه علوم پزشکی استنفورد می گوید:

“قلب یک اندام پیچیده در سه بعد است که توضیح ان که واقعا درون آن چه روی می دهد کار ساده ای نیست ، به خصوص اگر درون آن مشکلی به وجود آمده باشد”

او در خصوص استفاده از این تکنولوژی برای کادر پزشکی و والدین کودکان معتقد است:

“حال با کمک واقعیت مجازی می توان بر بسیاری از محدودیت های شناخت پیچیدگی های قلب فائق آمد به طوری که به افراد اجازه می دهیم درون قلب وارد شده و هرآنچه در آن اتفاق می افتد را ببینند؛ قطعا ارزش این تماشا بیش از هزار کلمه برای توصیف قلب است. “

در این بیمارستان ، دانشجویان پزشکی دانشگاه استنفورد با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی ، موضوعات مختلف درباره بیماری های مادر زادی قلب را می آموزند. این کار به آن ها کمک می کند تا پروسه جراحی را بهتر درک کرده و شبیه به شرایط واقعی آن را تجربه کنند. آن ها عینکVR  را برروی چشمان خود قرار داده و با کمک دسته ها با محیط مجازی تعامل برقرار می کنند.

https://www.stanfordchildrens.org/en/innovation/virtual-reality/stanford-virtual-heart