توان برتر پارسیان

مشاور و تولیدکننده تجهیزات پزشکی و توانبخشی

تاریخچه شکل گیری مفهوم اتاق تمیز(CleanRoom ) در صنایع تولیدی