توان برتر پارسیان

مشاور و تولیدکننده تجهیزات پزشکی و توانبخشی

مدیریت پروژه به عنوان یک مسئولیت نظارتی، نقش کلیدی در چارچوب بندی اولیه، برنامه ریزی، طراحی، توسعه و کنترل پروژه بر عهده دارد.

مدیریت ‌‌‌‌‌پروژه مسئولیتی متشکل از توانمندی های مختلف در زمینه شناسایی موضوعات اصلی، تشخیص پیش فرض های ممکن، حل مناقشات و مهارت های مدیریتی می باشد. بنابراین شناخت ریسک هایی که به طور مستقیم تاثیرگذار بر موفقیت هستند و آن از دسته از ریسک هایی که به صورت ثانویه در روند پیشرفت پروژه تاثیرگذارند از اولویت های مدیریت پروژه می باشد.

در یک دسته بندی کلی مدیریت پروژه، مسئولیت موارد زیر را در پروژه بر عهده دارد:

۱.طراحی و ترسیم محدوده فعالیت ۲.برنامه‌ریزی و اولویت بندی فعالیت های درون پروژه و تعیین توالی آن ها ۳.ارزیابی طرح‌های توسعه و برنامه‌ریزی مربوط به آن ها ۴.تخمین زمانی ۵.برآورد هزینه ها ۶.توسعه ی سرمایه‌گذاری ۷.مستندسازی ۸.تدوین جدوال وظایف و روند پیشرفت آن ها و چک آپ برنامه‌ریزی ۹.آنالیز ریسک ۱۰.مدیریت ریسک و موضوعات اصلی ۱۱.کنترل و گزارش روند پروژه ۱۲.مدیریت تیم انسانی ۱۳.به کارگیری رویکردهای تاثیرگذار برای پروژه ۱۴.بررسی روابط تجاری ۱۵.نحوه‌ی تعامل با فروشندگان ۱۶.کنترل کیفیت

روند اجرایی مدیریت پروژه چگونه است؟

• بررسی ایده تجاری یا اقتصادی مطرح شده از منظر اهداف، منابع، منافع، سطح و دورنمای پروژه؛
• تعیین و تخمین جزییات پروژه که شامل اهداف اولیه، میانی و نهایی تا روش‌های اجرایی و هزینه های برآووردی می‌شود؛
• مشخص کردن افراد فعال و شرکت کننده در طول پروژه تعیین برنامه و وظایف آنها؛
• برگزاری جلسات متناوب با پرسنل و ذینفعان پروژه بررسی و پیگیری روند کار و مشخص شدن مشکلات و ریسک های دیده نشده در طول پروژه؛
• آنالیز داده و تصمیم‌گیری های مرتبط با آن؛
• بررسی محصول نهایی و سنجش کمی و کیفی آن بر مبنای اهداف سازمان.