توان برتر پارسیان

مشاور و تولیدکننده تجهیزات پزشکی و توانبخشی

VR REHABLIATION

توانبخشی به کمک واقعیت مجازی:

گستره پیشرفت استفاده از تکنولوژی VR در زمینه های مختلف به سمت توانبخشی نیز راه پیدا کرده است . امروزه واقعیت مجازی به کمک افراد سکته مغزی آمده و با شبیه سازی فعالیت های روزمره ، این بیماران را در جهت انجام کارهای شخصی توانمند ساخته است.

یک شبیه سازی واقعیت مجازی با تمرکز بر این موضوع که مهارت های خود مراقبتی معمولا در محیط های بیمارستانی آموزش داده نمی شوند بر تمرینات مربوط به بر اندام های فوقانی متمرکز شده است.در طول استفاده از این تکنولوژی مغز با یافتن ارتباطات عصبی جدید باعث بهبود عصبی و حرکتی فرد دچار سکته می شود.این شرایط کمک می کند بیمار اعتماد به نفس خود را به دست آورده و روند بهبودی سریعتری را پیش رو داشته باشد.

محیط های واقعیت مجازی ساخته شده برای بیماران دچار سکته مغزی و یا مشکلات نورولوژیکی اغلب از الگوریتم های این چنینن برخوردارند:


۱_ طراحی براساس طیف فعالیت های روزمره

۲_ تکرار حرکات در طی یک پروسه انگیزشی

۳_ قابلیت تغییر و یا وجود آپشن های انتخابی به منظور انطباق با نیاز ها و ویژگی های هر شخص

۴_ ارتقاء روش های تمرینی در طی استفاده از VRبا بررسی میزان استقامت،سرعت و دامنه حرکت،هماهنگی اندام و هوشیاری نسبت به تغییرات

۶_ ارائه گزارش از روند درمانی برای پزشک به صورت گرافیکی