تولد جناب آقای دکتر عامری با حضور دکتر جلال جلال شکوهی