پروتزها را از لحاظ کاربرد آن ها می توان به دو دسته ی اختصاصی و عمومی تقسیم کرد.

دسته ی اول


پروتزهایی هستند که با توجه به ویژگی خاص آن ها، به طور اختصاصی برای بیمار طراحی و ساخته می شود.

در دسته ی دوم


با توجه به گستره ی تنوع مواد اولیه، دقت و سرعت پرینترها، به طور مستقیم می توان از آن ها استفاده کرد