دراین روش طرح اولیه پس از مرحله ی طراحی توسط نرم افزار، به وسیله ی پرینتر نمونه سازی می شود و می توان آزمایش های اولیه را روی این نمونه ی پرینت شده انجام داد تا اصلاحات لازم اعمال شده و پیش از ورود به مرحله ی تاییدیه و تولید انبوه، از بالاترین سطح کیفیت در این مرحله برخوردار باشیم.