شرکت شتابدهنده فنی مهندسی توان برتر پارسیان ،پیشرو در زمینه ارائه خدمات پزشکی در حوزه قلبی و عروقی،به منظور پیشبرد اهداف پزشکی در زمینه های تصویر برداری  پزشکی  اقدام به مدلسازی سه بعدی قلب و مقاطع برش خورده آن به کمک فایل Dicom از تصاویر رادیولوژی مانند تصاویر MRI و CTاسکن توسط کامپیوتر و تولید مدل سه بعدی با استفاده از متریال صلب و یا منعطف  نموده است.