فیلامنت PLA POLYMAKER

  • فیلامنت PLA POLYMAKER
  • در تمام رنگ ها
  • 1.75 میلیمتر
  •  1 کیلویی
  • قیمت 560,000 تومان