این مهم است که هیچ چیز حتی یک آسیب دیدگی ، جراحت و یا قطع عضو مانعی برای رسیدن به آرزوهایتان نباشد،
به عصاهای ارگونومیک اعتماد کنید.