شناسایی کلاسه بندی کالا و جمع آوری استاندارهای مربوطه