جلسات بهبود مستمر

برگزاری جلسه بهبود مستمر در شرکت توان برتر در تاریخ 97/08/28با حضور کلیه پرسنل شرکت توان برتر پارسیان 

برگزاری جلسه بهبود مستمر در شرکت توان برتر پارسیان در تاریخ 97/09/25 با حضور کلیه پرسنل