ساخت ابزار برای کودکان توانیاب

CD-01 (1)

مدادگیر Hand help clip

15.000تومان

CD-01 (3)

مدادگیر Hand help clip

15.000تومان

CD-03 (2)

مدادگیر Hand help clip

20.000تومان

CD-01 (2)

مدادگیر Hand help clip

20.000 تومان

CD-08

مدادگیر تک انگشتی Single finger pencil

36.000تومان

CD-19

مدادگیر Hand help clip

6.000تومان

CH-01

دست توانبخشی Rehabilitation hand

50.000تومان

CD-36

جعبه هفتگی قرص Weekly tablet pill

30.000تومان

CD-18

بازکننده درب بطری buttle opener

7.000تومان

CD-17

نگه دارنده کیسه خرید Bag holder

55.000تومان

CD-15

ناخن گیر توانبخشی Rehabilitation nail clipper

55.000تومان

CD-12

نگه دارنده مسواک Brush holder

20.000تومان

CD-10

کمک تایپ Assistive device for typing

15.000تومان

CD-09

قاشق توانبخشی Rehabilitation spoon

60.000تومان

CD-07 (2)

قاشق توانبخشی Rehabilitation spoon

18.000تومان

CD-05 (2)

قاشق توانبخشی Rehabilitation spoon

18.000تومان

CD-02

قاشق توانبخشی Rehabilitation spoon

15.000تومان

CD-06 (2)

لیوان توانبخشی Rehabilitation cup

42.000ومان

CD-01 (4)

لیوان توانبخشی Rehabilitation cup

42.000تومان