راه رفتن  به عنوان ویژگی هویتی منحصر به فرد ،فعاليتی کاملاً هماهنگ و پيچيده ازهمکاري سيستم اسکلتي-عضلانی و عصبي است.  شناخت اندام­هاي حرکتي و رفتار مکانيکي آن ها در موارد کلینیکال و آزمایشی می تواند عاملی کلیدی و یا تاثیرگذر در بهبود ویژگی های سلامتی، شاخص های ورزشی، درمان و توانبخشی محسوب گردد.