پا و مفصل مچ پا به عنوان سطح تماس بین سطح و بدن و عضو متحمل وزن  نگاه ویژه ای برای شناسایی ساختار و عملکرد و ناهنجاری های آن می طلبد  .قوس های کف پا، وضعیت توزیع وزن، جذب نیروها و شوک های وارده بر این عضو و مشکلات ثانویه ناشی از آن ها از جمله موارد مهم در بررسی های تشخیصی و رویکردهای درمانی می باشند.

به منظور تشخیص این موارد می توان از اسکنرهای کف پا استفاده نمود و به وسیله کفی و کفش طبی و تجویز ورزش های اصلاحی،درمان آن را کامل کرد.