ارگونومی یا دانش طراحی سازگاری تعاملات محیط و کاربر ،باشناسایی قابلیت ها و محدودیت های انسان ، استرس ها ،خستگی و خطرات محیط کاری ، نیروهای استاتیک و دینامیک وارد بر بدن انسان و … به دنبال طراحی الگویی در جهت کاهش خطرات و ریسک ها و افزایش راندمان کار و کاهش هزینه ها می باشد.