آتل و بریس

CW_01 (2)

اسپلینت کف دست Wrist splint

55000 تومان

CF-04

اسپلینت انگشت Finger splint

33000 تومان

CF-05

اسپلینت انگشت Finger splint

38000 تومان

CD-01 (211)

اسپلینت کف دست Wrist splint

21000 تومان

CF-01

اسپلینت انگشت Finger splint

25000 تومان

CF-221

اسپلینت کف دست Wrist splint

15000 تومان

CF-12 (2)

اسپلینت انگشت Finger splint

9000 تومان

CD-01 (122)

اسپلینت انگشت Finger splint

11000 تومان

CF-03

اسپلینت انگشت Finger splint

23000 تومان

CD-01 (21)

اسپلینت انگشت Finger splint

9000 تومان

12

اسپلینت انگشت Finger splint

10000 تومان

10

اسپلینت انگشت Finger splint

20000 تومان

18

اسپلینت انگشت Finger splint

36000 تومان

17

اسپلینت انگشت Finger splint

10000 تومان

19

اسپلینت انگشت Finger splint

7000 تومان

22

اسپلنت انگشت Finger splint

36000 تومان

CF-15 (2)

اسپلینت انگشت Finger splint

11000 تومان

11

اسپلینت انگشت Finger splint

12000 تومان

20

اسپلینت انگشت Finger splint

15000 تومان

21

اسپلینت انگشت کوچک دست Pinky splint

14000 تومان

CW-02

اسپلینت انگشت کوچک دست Pinky splint

27000 تومان


برای راهنمایی بیشتر لطفا ویدیو را تماشا فرمایید.