آتل و بریس

تولید خصوصی

فروش توانبخشی اتل و بریس تولید خصوصی

تولید عمومی

فروش توانبخشی اتل و بریس تولید عمومی

آتل محافظتی سبک و فوری دست

مقدمه:
امروزه بدلیل معایبی که در روشهای گچ گیری دست وجود داشته از جمله زخمهای زير گچ، خشکی مفاصل اندام گچ گيری شده، سندرم کمپارتمان و سوختگی حاصل از گچ گيری از آتل هایی استفاده می شود که همانند گچ گیری به عنوان ابزار ثابت نگه دارنده دست مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای آتل محافظتی:
• ساختاری سبک و مشبک
• ایجاد حس راحتی
• جلوگیری از بروز خارش و حساسیت های پوستی
• ضد آب بودن
• با قابلیت شخصی سازی و برگشت پذیری

موارد مصرف آتل:
• شکستگی یا در رفتگی دست
• سندروم تونل کارپال
• مراقبت های بعد از جراحی
• فعالیت های روزمره با بارگذاری های مکرر روی دست

مراحل گچ گیری:
1- آماده کردن وسایل لازم شامل باند گچی، ولباند یا باند پنبه ای Wellband ، دستکش، ظرف آب سرد، باند ساده در صورت نیاز
2- بررسی اندامی که قرار است گچ گرفته شود از نظر وضعیت عروقی، عصبی و میزان تورم
3- بستن ول باند روی اندام
4- خیس کردن باند گچی در آب و سپس گرفتن آب اضافی آن
5- 5-پیچیدن باند گچی روی اندام
6- 6-حالت دادن اندام و حفظ حالت آن تا خشک شدن کامل گچ
7- پاک کردن گچ اضافی از روی پوست بیمار

مراحل آماده سازی آتل محافظتی دست:
1- غوطه ور سازی آتل در ظرف آب با دمای 80 درجه سانتی گراد
2- پوشاندن آتل همراه به بیمار
3- پیچاندن سریع آتل دور دست
4- بستن بست آتل